Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania konta i dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym (dalej: Sklepie) znajdującym się i działającym pod internetowym adresem: www.chasseur.pl

2. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego www.chasseur.pl jest Parkanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Targowisku 501, 32-015 Kłaj, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119466, NIP 817-19-01-435, REGON: 831306030, kapitał zakładowy spółki: 100 000,00 PLN, adres e-mail: chasseur@chasseur.pl, tel. +48 12-284-06-40, fax +48 12-284-06-41 (dostępne od pn. do pt. od godz. 8.00 do 16.00).

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.


II. CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane na stronach sklepu internetowego www.chasseur.pl są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR) w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki podane w ofercie.

2. Opłaty za transport w formie przesyłki kurierskiej doliczane są do wartości zamówienia i wynoszą:

  • dla zamówień o wartości brutto powyżej 99,00 zł - transport gratis
  • dla zamówień o wartości brutto poniżej 99,00 zł – opłata 15,00 zł brutto

3. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) pobranie - przy odbiorze przesyłki, Klient dokonuje zapłaty ceny gotówką,
b) przelewem - po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma z danymi do przelewu,
c) gotówka - przy osobistym odbiorze towaru.

4. Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić poprzez zaznaczenie wybranej formy w formularzu zamówienia.


III. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Schenker w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto lub informacji o wyborze przesyłki za pobraniem. Każdy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony. Jeśli adres wysyłki jest inny niż podany na stronie internetowej Sklepu, prosimy o podanie go bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT tj. w przypadku przedsiębiorcy: nazwa firmy, adres, NIP a w przypadku konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania

3. Paragon lub faktura VAT dołączana jest do przesyłki. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, powinien powiadomić o tym Sklep przy dokonywaniu zamówienia.

4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na obszarze Polski. Odstępstwo od tej zasady dokonywane jest na zasadzie indywidualnych ustaleń.

5. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

7. Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sklep świadczy usługi odpłatne i nieodpłatne.

3. Umowa o świadczenie usług odpłatnych zostaje zawarta po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep, natomiast Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sklepem w chwili założenia konta na stronie internetowej Sklepu poprzez rejestrację, do czasu usunięcia konta przez Klienta lub przez Sklep.

4. Każde złożenie zamówienia, potwierdzane jest przez Sklep w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się poprzez pocztę email, a ponadto także poprzez formularz kontaktowy, telefon lub fax.

6. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

7. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego lub zamówionego w Sklepie, jeżeli posiada on wady fizyczne lub prawne.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w ust IV pkt 6 Regulaminu. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.

3. Klient w ramach reklamacji może:
a) zwrócić się o naprawę produktu,
b) zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenia ust. 3 lit c, d będą nieskuteczne, jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.

4. Klient konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.

5. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, a ponadto także powód reklamacji i oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.

6. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w pkt. I ust 2 Regulaminu.

7. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.

8. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie, jak m.in. instrukcje, itp.

9. Sklep może odmówić naprawy tylko jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu albo zwrot ceny.

10. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.

11. Klient będący konsumentem, z zastrzeżeniem ust 12, może domagać się reklamacji w okresie 2 lat od wykrycia wady. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.

12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.

13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie o których mowa w ust 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

15. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.

16. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust 5, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.

17. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

18. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.

19. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

20. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:
a) naprawy produktu,
b) wymiany produktu,
c) zwrotu zapłaconej ceny,
d) ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.

21. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt został Klientowi wydany.

22. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

23. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

24. Producent realizuje uprawnienie wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.

25. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
a) uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, w tym powstałych w skutek nieprawidłowego używania,
b) samodzielnego dokonywaniem napraw lub przerabiania wbrew zaleceniom producenta.


VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Sklepu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu. Adres Sklepu podany jest w pkt. I ust 2 Regulaminu.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia mu produktu.

4. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie mailowej umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.

5. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

6. Produkt zwracany należy przesłać na adres siedziby Sklepu podany w pkt I ust 2 Regulaminu.

7. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.

8. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w ust. 2 oraz kopię dowodu zakupu.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta.

11. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VII SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, FUNKCJE I CELE OPROGRAMOWANIA

1. Sklep używa plików, cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.

2. Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.

3. Typy Cookies:
a) systemowe - niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony
b) analityczne - służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Sklep
c) funkcjonalne - służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,.
d) zewnętrzne cookie – niezależne od Sklepu

4. W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.

5. Korzystanie z usług Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do sieci Internet zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader, posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.


VIII ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających cudze prawa, w szczególności dobra osobiste.

2. Zakazane jest przesyłanie na adres Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze Spamu, bądź mających na celu obejście procesu zakupu usług, a w szczególności linków do stron zewnętrznych, adresów email, numerów telefonów, danych komunikatorów, za wyjątkiem danych wymaganych w procesie rejestracji. Zakaz ten obejmuje również działania ukryte.

3. Za prawdziwość i zgodność danych podanych przy Rejestracji odpowiedzialność ponosi Klient.


IX ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA SKLEPU

1. Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że nie będzie:
a) wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,
b) podejmował działań programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,
c) podejmował działań programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu,
d) w inny sposób naruszał przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawidłowego użytkowania Sklepu, bądź otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie treści bezprawne i uprawiony jest do podjęcia dozwolonych środków prawnych.


X POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności:
a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,
b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,
c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Klienta,
d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,
e) zasady użycia plików cookies.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sklep Internetowy www.chasseur.pl którego administratorem i właścicielem jest Parkanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Targowisku 501, 32-015 Kłaj, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119466, NIP 817-19-01-435, REGON 831306030, adres e-mail: chasseur@chasseur.pl, tel. +48 12-284-06-40 fax +48 12-284-06-41.

4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

5. Sklep może gromadzić:
a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,
b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,
c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach – ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,
d) informacje o zamówieniach Klientów,
e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu.

6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

7. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:
a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,
b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,
c) egzekwowania postanowień Regulaminu,
d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,
e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług,
f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies
g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,
h) informowania ofertach Sklepu (Newsletters), o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.
8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:
a) rozliczenia płatności elektronicznych,
b) wykonania usług księgowych, prawnych itd.,
c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu,
na co Klient niniejszym wyrażania zgodę.

9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.

10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych, w tym zwłaszcza fiskalnych.

11. Klientowi przysługuje prawo:
a) dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania poprawiania danych osobowych,
b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz
c) wniesienia sprzeciwu w przypadkach gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazana w pkt. ust IV pkt 6 Regulaminu.

13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.

15. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualna zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach Regulaminu Sklep informował będzie Klienta z 14 dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa, jeżeli nie zawrze on umowy na zasadach nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu, wiążąca go ze Sklepem umowa wygasa, z tym zastrzeżeniem, że jej wygaśnięcie nie wpływa na ważność umów zawartych przed zmianą.

2. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązania są do przestrzegania tych praw.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl